ระยะเวลาในการคืนสินค้า: ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
สินค้าที่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยน: สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม, ไม่ได้รับความเสียหาย, และยังคงป้ายราคาแนบอยู่
สินค้าที่ไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยน: สินค้าลดราคา, สินค้าโปรโมชั่น, หรือสินค้าที่มีการแก้ไขหรือซัก
ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า: ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งในการคืนสินค้า
การคืนเงิน: เราจะดำเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าคืน